Računalniško podprto prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije

Avtorji

  • Milena Košak Babuder
  • Blažka Korun
  • Ema Štarkl
  • Gaja Nenadović
  • Dušica Boben
  • Erika Stanković
  • Sara Jakop
  • Luka Vranješ
  • Karmen Javornik
  • Jure Žabkar Fakulteta za računalništvo in informatiko

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.128

Ključne besede:

disleksija, spletna aplikacija, testiranje

Povzetek

Disleksija je nevrološko pogojena bralno-napisovalna motnja, ki izvira iz razvojnih posebnosti ali iz posebnosti delovanja osrednjegaživcˇevja.  Zanjo je znacˇilna šibka sposobnost branja in cˇrkovanja, ki ni v skladu z drugimi sposobnostmi, ter pomanjkljiviavtomatizacija in tekocˇnost branja in cˇrkovanja.  Z namenom cˇim prejšnjega prepoznavanja disleksije pri otrocih smo razvili spletno aplikacijo, ki vsebuje štiri preizkuse za prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije. Aplikacija je dostopna širši javnosti in v primerjavi sklasicˇnimi pristopi omogocˇa hitrejše in bolj množicˇno testiranje; primerna je za testiranje na daljavo, v otroku domacˇem okolju. V tem prispevku predstavljamo rezultate preliminarnega testiranja aplikacije na manjšem testnem vzorcu.

Prenosi

Objavljeno

22.07.2021

Kako citirati

[1]
Košak Babuder, M., Korun, B., Štarkl, E., Nenadović, G., Boben, D., Stanković, E., Jakop, S., Vranješ, L., Javornik, K. in Žabkar, J. 2021. Računalniško podprto prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije. Uporabna informatika. 29, 2 (jul. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.128.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki