Online-first

					Poglej Online-first

"Online-first" številka vsebuje prispevke, ki jih je uredništvo že sprejelo za objavo v Uporabni informatiki, vendar še niso objavljeni v redni številki revije. Vsi prispevki, objavljeni v okviru te številke, se bodo v prihodnjih meseceh objavili v urejeni in ustrezno oblikovani številki revije.

 

Uredništvo Uporabne informatike

Objavljeno: 1993-01-01

Pregledni znanstveni prispevki

Strokovni prispevki