Vpliv organizacijske kulture na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.0

  • Grega Stritar
  • Jurij Jaklič
Ključne besede: Podjetje 2.0, splet 2.0, sodelovanje, organizacijska kultura, uspešnost uvajanja, študije primera

Izvleček

Organizacijska kultura je po ugotovitvah različnih raziskav eden izmed kritičnih dejavnikov uspeha prehoda na Podjetje 2.0, ki pome- ni uporabo družabnih tehnologij splet 2.0 za poslovne namene. Ni pa mogoče najti raziskave, ki bi poglobljeno analizirala, kako posa- mezna organizacijska kultura dejansko vpliva na uspešnost uvajanja teh tehnologij. Zato smo v okviru te raziskave s polstrukturirani- mi intervjuji z vodilnimi v podjetjih izvedli deset analiz primerov uvajanja orodij Podjetje 2.0 s poudarkom na analizi vpliva organizacij- ske kulture. Na tej podlagi smo oblikovali model, ki ga lahko podjetja uporabijo pri svojih strategijah uvajanja tehnologij Podjetje 2.0, tako da ugotovijo, katere tehnologije Podjetje 2.0 so sploh primerne za njihovo podjetje, ali pa z ustrezno spremembo organizacijske kulture pomembno vplivajo na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.0. Poleg tega lahko s pomočjo ugotovitev raziskave bolje razumejo, kakšno stopnjo uporabe ter kakšne koristi od uporabe omenjenih orodij si lahko obetajo.

Objavljeno
2018-07-13
Sekcija
Znanstveni prispevki