Računalniško podprto prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije

Avtorji

  • Milena Košak Babuder
  • Blažka Korun
  • Ema Štarkl
  • Gaja Nenadović
  • Dušica Boben
  • Erika Stanković
  • Sara Jakop
  • Luka Vranješ
  • Karmen Javornik
  • Jure Žabkar Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ključne besede:

disleksija, spletna aplikacija, testiranje

Povzetek

Disleksija je nevrološko pogojena bralno-napisovalna motnja, ki izvira iz razvojnih posebnosti ali iz posebnosti delovanja osrednjegaživcˇevja.  Zanjo je znacˇilna šibka sposobnost branja in cˇrkovanja, ki ni v skladu z drugimi sposobnostmi, ter pomanjkljiviavtomatizacija in tekocˇnost branja in cˇrkovanja.  Z namenom cˇim prejšnjega prepoznavanja disleksije pri otrocih smo razvili spletno aplikacijo, ki vsebuje štiri preizkuse za prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije. Aplikacija je dostopna širši javnosti in v primerjavi sklasicˇnimi pristopi omogocˇa hitrejše in bolj množicˇno testiranje; primerna je za testiranje na daljavo, v otroku domacˇem okolju. V tem prispevku predstavljamo rezultate preliminarnega testiranja aplikacije na manjšem testnem vzorcu.

Prenosi

Objavljeno

2021-07-22

Kako citirati

Košak Babuder, M., Korun, B., Štarkl, E., Nenadović, G., Boben, D., Stanković, E., Jakop, S., Vranješ, L., Javornik, K., & Žabkar, J. (2021). Računalniško podprto prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije. porabna nformatika, 29(2). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/128

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki