Prodor globokih arhitektur na področje pridobivanja informacij iz glasbe

  • Matevž Pesek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ključne besede: pridobivanje informacij iz glasbe, globoke arhitekture, hierarhični modeli, simbolni modeli

Izvleček

S povečano popularnostjo globokih arhitektur, ki temeljijo na nevronskih mrežah, so se v zadnjem času bistveno izboljšali rezultati pri reševanju problemov na več področjih. Zaradi popularnosti in uspešnosti teh globokih pristopov, temelječih na nevronskih mrežah, so bili drugi simbolni in kompozicionalni pristopi odmaknjeni od središča pozornosti raziskav. V članku bomo obširneje pregledali delovanje globokih in hierarhičnih pristopov na področju pridobivanja informacij iz glasbe. Omenjamo nekatere od bolj znanih problemov na področju in izpostavimo probleme, pri katerih globoki pristopi, temelječi na nevronskih mrežah, še niso bili uspešno aplicirani. Kot alternativo takšnim pristopom predstavljamo kompozicionalni hierarhični model in opisujemo uporabnost modela in rezultate na predstavljenih problemih. Pregled bomo sklenili z diskusijo o prihodnosti uporabe globokih modelov glede na druge pristope.

Objavljeno
2019-04-12
Sekcija
Znanstveni prispevki